06-12432909       juudsdancecentre@gmail.com

Algemene Voorwaarden

Juud’s Dance Centre

Postadres:    Bozenhoven 96, 3641 AH Mijdrecht
Telefoon:       0297-778040 of 06-12432909
E-mail:           JuudsDanceCentre@gmail.com


                 ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.          ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Juud’s Dance Centre te Mijdrecht, hierna ook te noemen: de dansschool.

Artikel 2.          INSCHRIJVEN

2.1 Vóór het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de cursusinhoud, lesdag, lestijden, datum van aanvang en de bijbehorende kosten.

2.2 Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier, wordt u of uw kind voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de dansschool.

2.3 Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Inschrijving kan enkel schriftelijk middels het inschrijfformulier;

2.5 De dansschool heeft het recht u uit te sluiten van deelname aan een les, cursus of activiteit.

2.6 Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving kunt annuleren.

2.7 De dansschool mag een les/cursus annuleren, les-/cursusdagen of –tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. Als annulering door de dansschool tijdens een lopende cursus plaatsvindt, zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.8 Minderjarigen mogen zich niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Deze inschrijving moet door de ouder(s) en/of voogd gedaan worden.

2.9 De dansschool bepaalt of een leerling van voldoende niveau is om te mogen deelnemen aan een wedstrijd-team. Een voorwaarde voor de leerling om mee te mogen doen aan een wedstrijd-team, is dat er een reguliere les gevolgd blijft worden naast de training van het wedstrijd-team.

2.10 Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist.

2.11 Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansstudio aan te wenden of te laten wenden.

2.12 Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de directie van de dansstudio zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge: eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

2.13 Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de dansstudio om verdere schade te vorderen.

Artikel 3.          CONTRIBUTIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Voor iedere cursus, activiteit of ieder product is vooraf de hoogte van de kosten bekend.

3.2 De vermelde kosten voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.

3.3 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde bedragen.

3.4 Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige kosten behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen.

3.5 U betaalt de contributie door het afgesproken bedrag ineens of in termijnen zelf over te maken voor aanvang van de periode. Nieuwe cursisten kunnen ook in een periode instromen en deze periode zal dan per rato berekend worden.Er bestaat geen mogelijkheid om losse lessen te kopen.

3.6 Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopende cursus kan er geen beroep op restitutie van de contributie gedaan worden. Het opzeggen dient per email/schriftelijk te gebeuren.

3.7 Voor aanvang van een cursus ontvangt u van de dansschool een factuur per e-mail met het verschuldigde bedrag en de mogelijkheid voor gespreide betaling.                                                                                                     

3.8 Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct door de dansschool opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansles voor een bepaalde periode worden ontzegd.                    

3.9 Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle in- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

3.10 Voor entreegelden voor dansvoorstellingen, deelname aan activiteiten/ wedstrijden/shows, workshops en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

Artikel 4.          AFMELDING

4.1 Als de cursist door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie van de dansschool te melden.

4.2 Bij afmelding, met uitzondering van omstandigheden genoemd in lid 4.3, bent u verplicht de volledige kosten voor de cursus waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Indien u in termijnen betaald worden alle nog openstaande termijnen onmiddelijk opeisbaar.

4.3 Er vindt alleen restitutie plaats, cq het vervallen van de betalingsplicht, bij tussentijdse beëindiging, indien er bij de cursist sprake is van langdurige afwezigheid wegens ongeval of ziekte, overlijden of verhuizing buiten De Ronde Venen.

4.4 Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. U wordt hierover via een e-mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.

4.5 Indien cursist verhinderd is, dan dient deze zich telefonisch/app of per e-mail af te melden.

Artikel 5.          BEËINDIGING INSCHRIJVING

5.1 Uw inschrijving wordt automatisch beeindigd aan het einde van het cursusjaar.

5.2 Aanmelding dient uiterlijk één maand voor aanvang van de nieuwe cursus per e-mail te geschieden.

5.3 De directie van de dansschool behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen.

  • Zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt.
  • Zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere cursisten of medewerkers van de dansschool.
  • Zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of cursisten.
  • In geval van wanbetaling, nadat u schriftelijk in gebreke bent gesteld om binnen 30 dagen te betalen. Uw betalingsverplichtingsverplichting voor de gehele cursus komt hiermee niet te vervallen.

5.4 Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de door u betaalde lesgelden.

Artikel 6.          AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

6.2 U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit.

6.3 Raadpleeg eerst uw huisarts, indien uw gezondheid een beperkingen met zich mee kan brengen bij uw deelname aan een cursus. De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsklachten en de daaruit vloeiende gevolgen.

6.4 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool.

6.5 Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke personen hebben geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.

6.6 Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7.          GELDENDE HUISREGELS

7.1 De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

7.2 Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool en alle aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen.

7.3 U dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

7.4 Het is niet toegestaan voor ouders/ voogd/verzorgers, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen om naar de lessen te kijken, mede omdat dit storend kan zijn voor de cursisten zelf en voor de leraar/lerares. Uitsluitend in overleg met de leraar/lerares kan hierop een uitzondering worden gemaakt (bijv. voor (proef)lessen van nieuwe cursisten). Van eventuele kijk/open lessen wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld.

7.5 Na voorafgaande toestemming door de leraar/lerares is het toegestaan om introducés mee te nemen naar uw les.

7.6 U bent vrij in uw danskleding keuze. Wij adviseren kleding aan te doen waarin u zich makkelijk kunt bewegen.

7.7 U dient uw jas op te hangen in de kleedkamer. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

7.8 Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de zaal te betreden.

7.9 U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool en ook tijdens de lessen en pauzes helemaal uit te zetten.

7.10 In de zaal is het consumeren van etenswaren verboden.

7.11 Er geldt in de gehele dansschool, ook bij de ingang, een rookverbod.

7.12 Het gebruik van beeldopname apparatuur of geluidsdragers, in de ruimste zin van het woord, is in de dansschool niet toegestaan.

7.13 Voor de door de dansschool te maken en/of gemaakte opnames die op de website of social mediapagina’s van de dansschool geplaatst worden zal separaat van de leerling en of ouder(s)/voogd toestemming worden gevraagd.

Artikel 8.          TOEPASSING

8.1 Deze algemene voorwaarden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie van de dansschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden kunnen voorkomen.

8.2 De directie van de dansschool is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen.

8.3 Indien een artikel uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige artikelen aan.

8.4 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.