06-12432909       juudsdancecentre@gmail.com

Privacy

Juud’s Dance Centre is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en haar leden. Daarom willen wij u in dit privacybeleid transparante informatie geven over de wijze waarop Juud’s Dance Centre persoonsgegevens verwerkt van haar leden. Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Juud’s Dance Centre zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen is Juud’s Dance Centre gevestigd aan de Uitspanning 5, 3641 G.C. te Mijdrecht.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij weer hoe de persoonsverwerking binnen Juud’s Dance Centre geregeld is.

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, wellicht krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van huidige leerlingen, potentiële nieuwe leerlingen, die interesse tonen in onze lessen en oud-leerlingen. En mensen, die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad

Welke persoonsgegevens verwerkt Juud’s Dance Centre ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Juud’s Dance Centre verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens worden door de wet extra beschermd. Bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst en strafrechtelijk verleden. Wij vragen bij uw inschrijving voor de danslessen niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet of als u ons dat vraagt en met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze diensten. Juud’s Dance Centre heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij een inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar voor de danslessen bij Juud’s Dance Centre, is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Met welk doel verwerkt Juud’s Dance Centre persoonsgegevens?

Als u de danslessen wilt gaan volgen bij ons dance centre, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de benodigde informatie over de lessen, de kosten, aanvangstijden en wedstrijden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - voor onze algemene en financiële administratie – om u te e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om u te informeren over wijzigingen

Of als u zelf een vraag aan ons stelt om u per e-mail of telefonisch te kunnen antwoorden. Tevens informeren wij u over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de dansschool. We sturen u voor aanvang van en tijdens het cursusjaar informatieberichten met data of wetenswaardigheden. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven via juudsdancecentre@gmail.com. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter ondersteuning van de administratie rondom de afhandeling van de betaling van lesgelden. Wij incasseren niet, maar houden in onze administratie wel bij of wij het lesgeld ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn. Wij maken bij de lessen gebruik van een presentielijst, waar alleen uw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage van onszelf en een aantal door ons geselecteerde personen (docenten). Wij houden op de presentielijst bij of u op de dansles aanwezig bent, wellicht een dansles niet aanwezig bent of dat er andere bijzonderheden zijn waardoor u de les(sen) niet kunt bijwonen. Deze gegevens kunt u zelf aan ons verstrekken en deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

Hoe lang bewaart Juud’s Dance Centre de persoonsgegevens?

Wij zijn als ondernemer wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven.Verder bewaart Juud’s Dance Centre uw persoonsgegevens voor de duur dat u bij ons de danslessen volgt tot maximaal 2 jaar na uitschrijving.

Hoe gaat Juud’s Dance Centre met de persoonsgegevens om?

Juud’s Dance Centre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens, die wij van (potentiële nieuwe) leerlingen ontvangen, verwerken wij voor onze eigen administratie. Deze gegevens worden heel zorgvuldig bewaard.

Cookies

Juud’s Dance Centre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Rechten foto's

Het is niet toegestaan foto's van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto's op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door onszelf gemaakt. Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoeken we iedereen dringend zelf geen foto's of filmpjes tijdens de lessen te maken.
Tijdens voorstellingen of andere evenementen kan één van onze huisfotografen/videografen in opdracht van Juud’s Dance Centre foto's en filmopnames maken. Als u niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden en/of uw foto niet (meer) op onze website wilt, respecteren we dat natuurlijk. Laat het ons dan gelijk weten per e-mail juudsdancecentre@gmail.com. Dan houden we daar rekening mee en/of verwijderen wij uw foto van onze website of social media.

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek sturen naar juudsdancecentre@gmail.com, om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan dient u een kopie van je identiteitsbewijs, waar alleen uw foto en naam zichtbaar is mee te sturen. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.Wanneer u het niet eens bent met ons beleid kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Juud’s Dance Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via juudsdancecentre@gmail.com Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Juud’s Dance Centre kunt u terecht bij de directie juudsdancecentre@gmail.com of telefonisch: 0297-778040 of 06-12432909

Indien u geen prijs stelt op informatie over Juud’s Dance Centre of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren op uw verzoek.

Wijziging privacyverklaring en disclaimer

Juud’s Dance Centre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel wij getracht hebben de juiste informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.Mijdrecht 1 september 2018